Wat zeggen Rotterdamse partijen over groen?

Nieuwe Publicatie in Stadslandbouwtijdschrift

Door Rutger Henneman

De Rotterdamse media staan er vol mee: “wat vinden politieke partijen over” … armoede, onderwijs, klimaatambities (zie de links onderaan). Wat nog ontbrak was een overzicht van wat partijen zeggen over ‘het groen’ in Rotterdam en over stadslandbouw. Op de valreep voor de verkiezingen poogt het Stadslandbouwtijdschrift dit gat te vullen. We hebben in een overzichtelijk tabelletje alle concrete maatregelen naast elkaar gezet die de verschillende partijen voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s.

We kijken dus niet naar wat partijen zeggen over duurzaamheid of over hoe ze klimaatverandering tegen willen gaan. Daar is al veel en goed over geschreven. Wil je daar meer over weten lees dan o.a. “Klimaatambities: dit valt er te kiezen met de gemeenteraadsverkiezingen” van Inge Jansen in Vers Beton. We spitsen ons toe op het groen in Rotterdam. De tabel is gedetailleerd genoeg om als lezer zelf conclusies te trekken. Ik sluit dus ook af met maar een paar droge voor de hand liggende conclusies. Maar eerst…

… hoe zit het met CDA, VVD en Leefbaar?

Die zijn niet in de tabel opgenomen. VVD, Leefbaar en CDA hebben geen concrete plannen voor het groen in hun partijprogramma. Het enige wat Leefbaar zegt is dat ze ‘meer en goed verzorgd groen in de openbare ruimte’ willen en ‘makkelijk te onderhouden groen bij nieuwbouw en herinrichting’. Dat is niet alleen heel summier. Het is ook dubieus, want vooral ‘makkelijk te onderhouden groen’ zou wel eens tot meer gemeenteperkjes kunnen leiden en tot minder biodiversiteit. VVD heeft ook geen concreet groen voorstel. Onder een kopje ‘Groen & Rechts’ zijn een paar puntjes opgenomen over thema’s als energie, woningen en mobiliteit. En dus niet over het groen in Rotterdam. CDA weet pas echt mooi invulling te geven aan hun rentmeesterschapsambities door het woord ‘groen’ geeneens te noemen in hun verkiezingsprogramma.

Ook andere nieuwe partijen zoals 50Plus en Stadsinitiatief Rotterdam hebben nauwelijks iets in hun programma’s staan over groen. 50Plus blijft ook erg kortaf en abstract. Bijenhotels, meer bomen, en beplanting voor vogels en vlinders. En 50plus ‘kiest’ voor stadstuinen en stadslandbouw op daken en ‘verloren stukjes grond’. Hoe je daarvoor ‘kiest’ is verder onduidelijk. Het Rotterdams Stadsinitiatief heeft ‘geen traditioneel programma maar actiepunten’. Dat staat er als een trotse overtuiging, maar het zou een excuus moeten zijn. Want ook in partijprogramma’s staan actiepunten, of concrete voorstellen. Maar die zijn dan vaak ingebed in een onderbouwend verhaal. Bij het stadsinitiatief staan de niet onderbouwde actiepunten willekeurig en onsamenhangend door elkaar heen. Als je dan op zoek gaat naar groene actiepunten dan kom je het punt tegen dat elke straat een boom moet hebben, en dat er een stadsfonds moet komen voor groene en duurzame bewonersinitiatieven, van 1 % van de groen- en buitenruimtebegroting. En daar blijft het bij. Moeten we nog iets over de PVV zeggen? Het enige partijprogramma wat PVV heeft is een a-4tje over landelijke thema’s. Laten we dus maar snel naar de partijen kijken die wel serieus iets zeggen over het groen in Rotterdam.

Bekijk het Overzicht- groene-punten_verkiezingsprogrammas2018 als pdf  of bekijk het schema hieronder

Conclusies

Met zo’n uitvoerig en gedetailleerd overzicht is het meeste al gezegd, en kan je als lezer zelf conclusies trekken. Ik noem daarom alleen een paar voor de hand liggende. Het valt direct op dat de SP en de Partij voor de Dieren verreweg het meest uitgebreid en concreet zijn op het gebied van groene voorstellen. Daarna komen GroenLinks en D66. Op vlakken als biodiversiteit heeft iedereen wel iets te zeggen. Waar GroenLinks vleermuisvriendelijke verlichting wil, wil Partij voor de Dieren dat bomen met elkaar in verbinding staan voor vleermuizen. De SP en zeker Partij voor de Dieren noemen er gewoon meer. Opvallend is dat Natuur- en Milieueducatie alleen door SP en de Partij voor de Dieren genoemd wordt. En alleen de SP en NIDA zeggen iets over volkstuinen.

Bijna alle partijen willen wel stadslandbouw stimuleren, ruimte ervoor maken, of het ‘toejuichen’. (Ik kijk er al naar uit dat CU-SGP komt applaudisseren als we onkruid aan het wieden zijn tussen de kolen. Wat goede spreekkoren vind ik dan wel een voorwaarde.) Maar veel concreter wordt het niet op het vlak van stadslandbouw.

Aan stemadvies waag ik me niet. Partijprogramma’s zijn niet heilig. Soms is het veel belangrijker te kijken naar hoe partijen de afgelopen jaren hebben gestemd voor en tegengroene moties. Bovendien zijn er nog meer hele belangrijke thema’s deze verkiezingen, zoals klimaat en duurzaamheid en armoedebestrijding. Daarover zijn mooie artikelen verschenen o.a. op Vers Beton. Lees die! Veel plezier met stemmen woensdag en succes met de uitslag!

Lees over verwante verkiezingsthema’s in Rotterdam:
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-rotterdamse-partijprogrammas-over-armoede/
https://versbeton.nl/2017/12/klimaatambities-dit-valt-er-te-kiezen-met-de-gemeenteraadsverkiezingen/
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-partijen-over-de-klimaatopgave-van-de-haven/
En over de toegenomen aandacht voor groen:
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Gemeenteraads-verkiezingen-weer-meer-aandacht-voor-groene-ruimte-bij-politieke-partijen.htm

 

Groot Groendebat

Met Groen010 hebben we het Groot Groendebat georganiseerd in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het was een groot succes!

… Daar bleek opeens een grote meerderheid van politieke partijen vóór te zijn. Het was één van de tien controversiële stellingen waar over gedebatteerd werd tijdens het Groot Groen debat dinsdag 20 februari in het HNK gebouw. Het lagerhuisdebat, geleid door Gijs Weenink, was georganiseerd door Groen010 in samenwerking met Natuurmonumenten en Maex Rotterdam.

Het debat was een groot succes. We hebben weer wat geleerd over hoe verschillende politieke partijen over het Groen in Rotterdam denken. Partijen hebben gedebatteerd over stellingen zoals: ‘Iedere Rotterdamse basisschool moet een eigen schooltuin krijgen’. ‘Rotterdam moet 2.500 extra banen in het groen creëeren.’ En ‘Rotterdam The Hague Airport moet binnen 4 jaar worden gesloten’. Binnenkort volgt een meer inhoudelijk verslag van de avond.

Hear! Hear!

Maar naast de inhoud hebben we ook veel gezien van de personen die de verschillende partijen vertegenwoordigen. Politici, groen-experts, ambtenaren en geïnteresseerden liepen door elkaar en deden mee aan het debat. Per stelling koos ieder een kant: vóór of tegen. ‘Stemmen (en stampen!) met je voeten’, met de kin op de borst ‘Hear! Hear!’ roepen en ‘Boe! Boe!’, niet luisteren naar de debatleider, en eindigen in chaos. De nodige Engelse tradities maakten de mens in de politici los. Er is gepassioneerd gedebatteerd, er is boos gemokt, elkaar de les gelezen, maar ook veel gelachen.

Misschien was dat wel het grootste succes van de avond: politici en werkveld hebben elkaar leren kennen. Als we van Rotterdam de groenste stad van Europa willen maken met zijn allen, dan moeten we elkaar kunnen vinden en samenwerken. Daar zet Groen010 zich voor in. En op dat vlak hebben we met het debat een grote stap gezet.

Alles uit de kast voor een Groenloket

Verslag van een succesvolle lobby

Door Rutger Henneman

(eerst verschenen op www.groen010.wordpress.com)

 

Het is ons gelukt! We hebben een Groenloket!

Op 14 november stemden 29 raadsleden voor de motie groenloket van Groenlinks, Nida, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP en SP. Met 16 stemmen tegen is dat een mooie meerderheid die het voorstel van Groen010 voor een groenloket hebben omarmd. De motie is het einde van een succesvolle lobby, waarbij we alles uit de kast hebben getrokken. Maar het is ook het begin van een proces van de komende jaren waarin dat groenloket verder vorm gaat krijgen. Voordat we daarover gaan nadenken, is het toch leuk om even uitgebreid verslag te doen van de spannende paar weken die we achter de rug hebben.

 

Verkiezingen als hefboom

We liepen al een tijd met het idee rond om te een lobby te starten voor een groenloket. Al bij de eerste verkennende gesprekken over het oprichten van Groen010 in de herfst van 2016 zagen we voor ons dat er iets van een groenloket zou moeten komen. Tijdens het stadslandbouwfestival ER Groeit werd het idee gelanceerd voor het schrijven van een ‘burgermotie’. Dit gaf aan dat er veel steun was binnen de groene beweging voor een dergelijke lobby. We besloten om na de zomervakantie in 2017 te starten. We vermoedden dat de naderende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 dan al voelbaar waren in het politieke landschap. Politieke partijen zouden sneller overtuigd worden door een groep groene initiatieven en organisaties als ze in het achterhoofd hielden dat ze daarmee beloond konden worden tijdens de verkiezingen, dachten we.

 

Enthousiast onthaal

Halverwege september gingen we los. We hebben alle politieke partijen gevraagd of we langs konden komen om ons voorstel voor een groenloket toe te lichten. We kregen direct een aantal hele positieve reacties. Er volgde een reeks gesprekken met politieke partijen: SP, Groenlinks, ChristenUnie-SGP, D66 en PvdA. Voor Nida hoefden we zelfs niet langs te komen. Zij mailden enthousiast dat we op hun steun konden rekenen. In deze gesprekken ontstond al snel het idee om tijdens de voorbesprekingen van de begrotingsgesprekken in te spreken bij de gemeenteraad.

 

De eerste hobbel

We werden verrast toen we een week na deze gesprekken vanuit verschillende hoeken gefeliciteerd werden dat er een ‘Motie Groenmakelaar’ door de gemeenteraad was aangenomen. Deze motie was ingediend door Groenlinks, D66 en PvdA. Wij waren niet op de hoogte dat zij die motie zouden indienen. En toen we de motie lazen hadden we gemengde gevoelens. Ja, een groenmakelaar zou door ons gesignaleerd probleem oplossen. Een groenmakelaar zou namelijk groene initiatieven kunnen steunen door de vele gemeentelijke diensten heen. Maar een groenmakelaar is bijvoorbeeld geen garantie voor meer transparantie en een gelijk speelveld. Een groenmakelaar zou misschien zelfs tot nog minder transparantie kunnen leiden, als het iemand is die achter de schermen alles voor groeninitiatieven regelt.

Het was voor ons ook onduidelijk of de indieners van deze motie dit deden als reactie op onze gesprekken. Wij waren bang dat het bij deze motie zou blijven. Nadat we onze twijfels bij de ons goedgezinde partijen hadden neergelegd, was al snel duidelijk dat er nog steeds bereidheid heerste bij de partijen om verder te gaan met een motie voor een groenloket. Wij gingen dus ook door met onze plannen om in te spreken bij voorbereidende gesprekken over de begroting op 25 oktober.

 

Op naar de publieke tribune!

Een twintigtal mensen uit de groene beweging was naar het stadhuis gekomen omdat ze het inspreek moment niet wilden missen. En om te laten zien dat ze ons voorstel voor een groenloket steunden. MelO had een gepassioneerd verhaal voorbereid. Caroline en Rutger zaten erbij om mee te helpen met het beantwoorden van vragen. Ook hadden we een mooie document gemaakt over het groenloket, wat we aanboden aan de volksvertegenwoordigers. Het was een overweldigend gevoel dat we ons als groenbeweging op deze manier lieten horen en zo goed samenwerkten voor iets wat de vergroening van Rotterdam naar een hoger niveau kan tillen.

 

Argumenten

Toch stond ons hart even stil toen een raadslid tijdens het inspreekmoment voorstelde om geen motie in te dienen voor een groenloket, maar een motie om onderzoek te doen naar wat een groenloket zou gaan kosten. Wij vreesden dat een dergelijk onderzoek zou betekenen dat een groenloket zou worden uitgesteld tot na de volgende verkiezingen en begrotingsgesprekken. Voor je het weet zouden we twee jaar verder zijn, voordat het groenloket er werkelijk zou komen.

Om het debat in de publieke opinie op te voeren heeft Rutger een artikel geschreven wat in Vers Beton is gepubliceerd: ‘Zet een groenloket niet in de wacht‘. Een wat uitgebreider artikel geeft je de mogelijkheid nog eens een gedetailleerder beeld te schetsen van hoe een groenloket eruit zou kunnen zien. Want het moest duidelijk worden dat een groenloket geen geld gaat kosten, maar geld gaat opleveren, omdat het de bureaucratie gaat versimpelen. Uitstel van een groenloket zou een enorme domper zijn en een dramatische aantasting van het uithoudingsvermogen van de jonge zich ontwikkelende groene beweging. Het artikel moest snel gepubliceerd worden, om nog van invloed te zijn voor de begrotingsgesprekken van 9 en 14 november. Na wat nachtelijke uurtjes schrijven en heen en weer bellen en mailen met Vers Beton is het gelukt het artikel op 1 november te publiceren.

 

Proactief

Door het inspreken hadden we ook de aandacht van de politieke partijen gewekt die we nog niet hadden gesproken. Dus de week erna hebben we nog met Leefbaar Rotterdam gesproken, met VVD en de Partij voor de Dieren.

Een volgend spannend moment volgde na de commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte van 2 november. Daarin meldde Wethouder Eerdmans dat hij ons voorstel steunde en met ons in gesprek wilde. Wij kregen bericht van de politieke partijen die ons vanaf het begin af aan steunden: ‘motie groenloket overbodig. De Wethoudhouder steunt jullie ideeën en wil met jullie in gesprek’. Wij kregen hier direct een onaangenaam gevoel over. Van een gesprek weet je nog niet wat de uitkomst is. Alleen als er een motie wordt aangenomen, weet je zeker dat er een groenloket komt.

Met de naderende begrotingsgesprekken van 9 en 14 november werd het steeds spannender. Vanwege de verrassende reacties van politieke partijen die wel erg enthousiast waren, maar het niet goed lukten om tot voorstellen te komen waar wij echt iets in zagen, besloten we ons pro-actief op te stellen. We hebben zelf een motie geschreven voor een groenloket (Motie Groenloket). De PvdA liet weten dat ze die in zijn geheel wilde overnemen en indienen op 9 november. Dat was een fijne steun in de rug!

 

Drie Groenloket-moties

Twee dagen van te voren werd er nog contact met ons gezocht door D66 die ook een motie wilde indienen (Motie ‘Groenmakelaar biedt transparantie en helderheid’). Wij konden meekijken en D66 nog van advies voorzien. Na wat heen en weer bellen waren we er blij mee dat er twee verschillende moties werden ingediend. De motie van D66 verwoorde op een voorzichtige manier dat er bij de uitvoering van de motie groenmakelaar gezocht zou moeten worden naar oplossingen voor meer transparantie. Het bood een ‘second best’, voor het geval de motie voor een groenloket geen meerderheid zou halen.

Tijdens het eerste begrotingsgesprek op 9 november werd het nog spannender omdat Groenlinks samen met PvdA, CDA, Nida en ChristenUnie-SGP nog een motie indienden voor een groenloket (Motie Groenloket). Deze motie was nog iets beter dan onze eigen motie.

 

De ontknoping

Het is tot het laatst spannend gebleven. Op 14 november zou er worden gestemd over de moties. Die dag werden ongeveer 120 moties afgehandeld. Om half acht ‘s avonds, in de pauze van twee uur voor de uiteindelijke stemming, kregen we een bericht dat het er om ging spannen. SP deed inmiddels ook mee met de motie van Groenlinks. Onze motie was ingetrokken (omdat er toch al een motie was ingediend met meer politieke partijen). Er waren nog twee stemmen nodig voor een meerderheid. Alles hing af van D66. Als die mee waren dan was er een meerderheid. Bij het hervatten van de stemming stond ons hart even stil. Stefan Kroon van D66 kreeg het woord. De eerste zin maakte alles nog spannender: ‘Wij trekken onze motie in…’ Bij de tweede helft van de zin konden we gaan juichen: ‘… want we steunen de motie van GroenLinks’. Wij wisten dat er een meerderheid was voor de motie. En een kwartiertje later werd er met 29 stemmen voor en 16 stemmen tegen werd het groenloket een feit. Alle partijen op VVD en Leefbaar Rotterdam na hebben voor de motie gestemd.

 

Een fijn staaltje democratie

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde lobby.Dit is hoe democratie bedoeld is! Burgers hebben een goed idee. Politieke partijen luisteren en steunen en denken mee en nemen uiteindelijk zelf een gegrond besluit of ze voor of tegen stemmen. We hebben met alle partijen een goed gesprek gehad. Er is echt naar ons geluisterd. Ook met Leefbaar en VVD die uiteindelijk tegen hebben gestemd hebben we goede gesprekken gehad. We hebben onderling kunnen afstemmen over strategie, en een goed beeld gekregen van de overwegingen van verschillende partijen. Iedereen deed zijn of haar best om zich te verdiepen in de problemen die we signaleerden en de oplossingen die we aandroegen. En uiteindelijk wordt er in een groot samenwerkingsverband van verschillende partijen en met ons als actieve burgers een motie ingediend en aangenomen. Ik heb veel respect gekregen voor de raadsleden waar we mee hebben samengewerkt. Ook de rol van een tijdschrift als Vers Beton als medium voor debat is van onschatbare waarde gebleken.

 

Slechts het begin: Op naar Groentafel NoII

Nu de motie voor een groenloket aangenomen is, staat de komende tijd (maanden en misschien wel jaren) in het teken van het verder vormgeven (ontwerpen, testen, bijschaven, uitbreiden) van het groenloket. Hoe gaat dat nu verder? We hebben inmiddels al een gesprek gehad met Wethouder Eerdmans en drie ambtenaren over de verdere invulling van het groenloket. Er komt een vervolg gesprek met de ambtenaren waarin we samen proberen advies te formuleren hoe de Wethouder gaat antwoorden op de ingediende motie. Het streven is dat de wethouder in januari zijn antwoord aan de gemeenteraad aanbiedt. De partijen die de motie hebben ingediend laten dan weten of ze akkoord gaan met het antwoord van de wethouder.

Zelf willen we in februari ook met een tweede ‘groentafel’ met de hele groenbeweging in gesprek gaan over hoe iedereen vind dat een groenloket eruit moet gaan zien. We hebben bereikt dat er een groenloket komt en dat we aan tafel zitten bij het ontwerp ervan. De motie en antwoord van de Wethouder zijn niet het einde van een proces, maar een start, een ingang, een eerste bouwsteen. De komende jaren zal het loket stukje bij beetje opgebouwd moeten worden, getest moeten worden, bijgeschaafd, aangevuld met nieuwe inzichten en ideeën. Het is mooi als we ieders input kunnen meenemen in onze gesprekken met de gemeente, zodat er een groenloket komt dat nuttig is voor alle groene initiatieven in Rotterdam. Anders dan we eerder aankondigden, zal deze bijeenkomst niet al op 8 december plaats vinden. Dat konden we niet behappen. Maar de bijeenkomst vind plaats in februari. Houdt onze website en facebook in de gaten voor meer nieuws over deze bijeenkomst.

Zet een groenloket niet in de wacht

– 1-11-2017, Nieuwe Publicatie in Vers Beton –

” Een groenloket maakt de gemeente weer toegankelijk voor alle Rotterdammers met een goed initiatief. Het bespaart geld en tijd. Stel het daarom niet uit, maar beslis nu, betoogt Rutger Henneman.

Woensdag 25 oktober. De publieke tribune van de Rotterdamse gemeenteraad kleurt groen. Initiatiefnemers van natuurspeeltuinen, buurtmoestuinen, eetbare parken, groene ondernemers, sociaal hoveniers en stadsboeren betuigen met hun aanwezigheid steun voor het pleidooi voor een groenloket van Mel O Feldkamp … ”

Lees het hele artikel op: Vers Beton

Golf van Groenmoties

-Nieuwe publicatie in Stadslandbouwtijdschrift-

Het afgelopen jaar, sinds november 2016, zijn er een drietal ‘Groen-moties’ aangenomen door de gemeenteraad: een motie ‘Groenfonds’, ‘Groeninitiatieven in de stad’, ‘Groenmakelaar’ . ‘Groen’ staat op de politieke agenda. Wat houden deze politieke ontwikkelingen in? Wat is het belang van deze moties? En welke ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten? … Lees het hele artikel in: Stadslandbouwtijdschrift

Samenwerkingsverbanden

Sinds een aantal jaar probeer ik vanuit mijn tuinprojecten bij te dragen aan een groene beweging en een armoedebestrijdingsbeweging in Rotterdam. Daarom zet ik mij actief in om samenwerkingsverbanden te stimuleren. Ik draag actief bij aan de Groene Groeiplekken. Ik ben secretaris van Vereniging Groen010 en ik zit in het kernteam van Warm Rotterdam, een initiatief vanuit de Pauluskerk om een armoedebestrijdingsbeweging te ontketenen.

 

Groene Groeiplekken

Groene Groeiplekken is een samenwerkingsverband van groene organisaties die zich inzetten voor een diversiteit aan maatschappelijke doelen: van biodiversiteit en het verminderen van onze ecologische voetafdruk tot armoedebestrijding, van het versterken van sociale cohesie en veiligheid in wijken tot lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Met Groene Groeiplekken bundelen we onze krachten om zo bij te dragen aan een betere samenleving in de stad. We leren van elkaars ervaringen en steunen elkaar met raad en middelen. We organiseren gezamenlijke activiteiten en faciliteren de ontwikkeling en organisatiekracht van de stadslandbouwbeweging. We werken samen bij de professionalisering van groencoaches en werven samen financiële middelen.

Organisaties die zich bij de Groene Groeiplekken hebben aangesloten zijn: Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Planet Care, Moestuinman, Hefpark, Wollefoppengroen & Co, GroenGoed, Educatieve Tuin de Enk, Rotterdamse Munt. En we zijn in gesprek met meer organisaties en groene ondernemers.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op onze mooie nieuwe website: www.groenegroeiplekken.nl

 

Groen010

Op donderdag 28 september hebben we bij de notaris onze handtekening gezet onder de oprichtingsstatuten van Vereniging Groen010. Vereniging Groen010 wil initiatieven, organisaties en ondernemingen in het groen verbinden, vertegenwoordigen, ondersteunen, versterken en hun belangen behartigen. We willen voor alle groene initiatieven een gelijk speelveld creëren. En zo willen we bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde stad.

Hoe gaan we dat doen? Door onderlinge samenwerking te stimuleren tussen Rotterdamse groene initiatieven en organisaties. Door een inspirerende en adviserende gesprekspartner te zijn van grote organisaties zoals de gemeente. Door te helpen de groensector te professionaliseren en de maatschappelijke impact ervan zichtbaar te maken. We staan voor transparantie en een gelijk speelveld in de stad en willen  samen met de overheid een groen loket organiseren. Lees meer over Groen010 op: www.groen010.wordpress.com

Actueel:

Kick Off Vereniging Groen010 bij Vredestuin

 

Warm Rotterdam

Ik help de Pauluskerk bij het op gang brengen van een beweging tegen armoede. Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 18% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn bijna 120.000 mensen. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kampen meer dan 100.000 huishoudens met ernstige schulden; een kwart daarvan kan niet meer worden afgelost. Steeds meer mensen zijn ook langduriger arm. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud. Die situatie is een groot onrecht en niet te verteren in een van de rijkste landen op aarde. Alle reden om de steven te wenden richting een ander, Warm Rotterdam.

Met het project willen we vier zaken op gang brengen en realiseren:

  • het inzichtelijk maken van wat armoede is en met je doet, oorzaken en oplossingen;
  • de vele mensen, initiatieven en organisaties in Rotterdam die proberen armoede te bestrijden zichtbaar maken en met elkaar te verbinden, zodat hun succesvolle initiatieven breed in de stad smaak maken en tot voorbeeld strekken;
  • het ontwikkelen en uitproberen van kansrijke acties/oplossingen om armoede effectief te bestrijden;
  • actieve betrokkenheid en vergroten van het zelfvertrouwen en de waardigheid van de mensen in kwestie zelf is een belangrijk onderdeel van het project.

Er zal binnenkort een website en facebookgroep actief zijn om de nieuwste ontwikkelingen te volgen.

Maak van het Rotterdamse groen geen elitehobby!

Leuk! Mijn artikel over de noodzaak het Rotterdamse groen te politiseren, is gister gepubliceerd in Vers Beton.

“De ontwikkeling van het Rotterdamse groen wordt gedomineerd door het marktdenken. Op deze manier dreigt het groen in de stad alleen toegankelijk te worden voor een rijke, witte elite. Sociaal hovenier Rutger Henneman betoogt dat het anders moet én kan.”

Lees het artikel op de site van Vers Beton: https://versbeton.nl/2017/04/maak-van-het-rotterdamse-groen-geen-elitehobby/

Tuin Hofbogendak

foto door Jorinde Kipp

De gemeente heeft Daniel Opbroek, Jorinde Kipp en mij gevraagd om met de buurt te gaan tuinieren op het Dak van Station Hofplein. Het is onze nieuwste opdracht. En het wordt een te gek project!

Volg de ontwikkelingen op de website van GroenGoed. Dat is de verzamelnaam voor ons professionele werk. Binnenkort zullen we gaan opereren onder de op te richten Stichting GroenGoed.

Ontwikkelingen over de tuin op het dak zijn vanaf nu te volgen op de facebookpagina: facebook/tuinieren op het dak van station hofplein.

foto door Jorinde Kipp

Tuimeltuin Lusthof

De Tuimeltuin van Volkstuinvereniging Lusthof in het Schiebroekse Park staat er erg mooi bij!

Ik heb de tuin ontworpen met hulp van Joost Verlaan en met medetuinders aangelegd. Thijs Coers van de Woodcompany heeft de te gekke speeltoestellen gemaakt.

De tuin is nog steeds in ontwikkeling. De houtwalletjes zijn nog niet af en zullen nog een deel van de tuin doorkruisen. De verhoogde bakken zullen binnenkort ingezaaid worden. En we gaan ook nog een mooie wilgentunnel maken.

Dus kom voor een gezellig uitje naar Schiebroek! Het Schiebroekse Park is erg mooi met Schotse Hooglanders en al. In de kantine van vtv Lusthof kan je op zaterdagen en zondagen lekker koffie drinken, een ijsje eten, en je kan er ‘s avonds lekker eten. Check voor het menu van de week de website: http://www.vtvlusthof.nl/component/tags/tag/6-kantine